Orimliga antalsfixering i vargfrågan måste bort

I dag presenterar regeringens nationella kommitté för hållbar rovdjurspolitik för varg sitt slutbetänkande.

Enligt Peter Egardt, regeringens utredare i vargfrågan, kommer utredningen att lämna ett förslag till riksdagen där man bland annat kommer

att ge Naturvårdsverket i uppdrag att skyndsamt fatta beslut om vad som är gynnsam bevarandestatus för varg,

att låta ett enda angrepp på lösgående tamdjur på fäbod, i renskötselområdet och på skärgårdsöar vare nivån för när skyddsjakt beviljas,

att göra det enklare att bevilja skyddsjakt i övriga områden,

att tillväxten i vargstammen i första hand ska regleras genom skyddsjakt och endast om tillväxten trots naturlig dödlighet och skyddsjakt är positiv då tillåta en viss licensjakt på de mest inavlade individer.

Utredningen anser dessutom att kravet för gynnsam bevarendestatus bör kunna sänkas om genflödet in i vargstammen ökar och att om denna minskar, då måste myndigheterna i första hand vidta åtgärder för att underlätta invandring av vargar från den finska populationen och i andra hand genom flytt av vuxna vargar.
Speciellt bra är att utredningen vill få bort det orimliga med att ha exakta mått både som golv och som tak för vargstammens storlek, något som man inte har för någon annan art i Sverige.

Utredningen kommer att presenteras i dag vid en pressträff klockan 9:30.
Direktsändning här >>>
Vi behöver över ett tusen vargar i Sverige
Vargkommittén: förenkla skyddsjakten och inför licensjakt
Skyddsjakten på varg är egentligen en förtäckt licensjakt
“Licensjakt på varg ska tillåtas”
Förslag: Lättare få skjuta varg
“Licensjakt på varg ska tillåtas”
Kylig syn på het fråga

Vargutredaren om gynnsam bevarandestatus:

“Med tanke på att vargen potentiellt kan ha stor påverkan på näringar, jakt och landsbygdsbefolkning och med tanke på de kostnader den kan orsaka samhället bör antalet vargar i Sverige inte tillåtas att permanent överstiga vad som har beslutats som gynnsam bevarandestatus.

Riksdagen bör i enlighet därmed besluta att den svenska vargpopulationen ska variera inom beslutat intervall för gynnsam bevarandestatus. Beräkningen av minsta livskraftiga population utgör det av art- och habitatdirektivet efterfrågade vetenskapliga underlaget avseende populationsstorlek. Det torde vara ogörligt att på naturvetenskaplig grund avgöra vilken nivå som är betydligt högre än minsta livskraftiga population. Riktlinjer för hur nivån ska fastställas bör därför beslutas av riksdagen. Det är helt och hållet ett nationellt beslut. Så länge det grundas på vetenskapligt underlag är det också i överensstämmelse med art- och habitatdirektivets krav. Riksdagen bör därför anmoda regeringen att uppdra åt Naturvårdsverket att i dialog med Jordbruksverket skyndsamt fatta beslut om intervallet för gynnsam bevarandestatus.

Genflöde och genetisk variation är en viktig informationskälla för att bedöma gynnsam bevarandestatus. Genetiken hos vargarna bör därför återkommande följas upp på ett slumpvis urval av vargarna.

Förändringar av den genetiska statusen kan leda till åtgärder för att förstärka genetiken, i första hand flytt av vargpar eller, om genetiken har förstärkts, till sänkt intervall för gynnsam bevarandestatus.”

 

Vargutredaren om licensjakt och skyddsjakt:

“Utredningen föreslår att länsstyrelserna ges mandat att besluta om licensjakt efter rovdjur om arterna på nationell nivå ligger inom intervallet för gynnsam bevarandestatus och om de överstiger beslutade regionala miniminivåer.

Utredningen föreslår vidare att länsstyrelserna ges mandat att besluta om skyddsjakt efter rovdjur så snart de förekommer regelbundet i berörda län.

Det är av mycket stor betydelse för den folkliga acceptansen och en central del av en fungerande adaptiv förvaltning att ansvariga myndigheter kan ge snabba skyddsjaktsbeslut.

Om angrepp sker trots att djurägare har ett av länsstyrelsen godkänt rovdjursavvisande stängsel bör skyddsjakt beviljas vid första angrepp.

En mer liberal skyddsjakt skulle betyda mycket för den enskilde djurägaren och sannolikt också för den breda acceptansen för rovdjurspolitiken. Den skulle endast få begränsad påverkan på rovdjursstammarna.”

Posted in Genetik, Konflikt, Varg | Tagged as: , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>